Kønsforskelle i screening for tarmkræft kan reduceres

En tilpasning efter køn af screeningsmetoden for tarmkræft kan udligne den kønslige forskel i screeningspræstation, antyder finsk pilotstudie.

Resultaterne er publiceret i tidsskriftet BMJ Open, og de viser, at hvis man justerer skæringspunktet efter køn for, hvornår den fækale immunokemiske test (FIT) er positiv, opnår man et bedre resultat. 

Resultaterne stammer fra et pilotstudie, der har foregået siden 2019, og som er forløber for et nationalt screeningsprogram i Finland, der sat til at gå i gang i 2022. 

Tidligere undersøgelser af screening for tarmkræft har vist, at mænd drager mere fordel af screening af tarmkræft end kvinder. Derfor har det været de finske forskeres tanke, at skæringspunktet for, hvornår FIT-testen er positiv skulle være forskellig for de to køn, så testen er mere følsom for kvinder end for mænd. Og det har indtil videre udlignet udfaldet mellem de to køn.

"Der kan forventes, at der findes flere adenomer og kræft hos mænd end hos kvinder, fordi mænd har en højere kræftpåvisningshastighed," siger Tytti Sarkeala i en pressetekst. Hun er direktør for screening ved det finske kræftregister.

”I vores resultater mindskedes forskellen i fund og tid til henvisning, men screening fungerede endnu ikke optimalt blandt mænd, så cut-off for mænd blev sænket i 2020. Vores undersøgelse antyder, at FIT-screening muligvis fungerer bedre end gFOBT-screening for alle køn.”  

Tidligere tarmkræft screening i Finland blev udført i en forskningsindstilling ved hjælp af guaiac fækalt okkult blodprøve (gFOBT). FIT-testen er dog den mest anvendte screeningmetode i Europa.

”Forskellen mellem FIT- og gFOBT-screening er, at FIT registrerer humant blod, hvilket betyder, at der ikke kræves nogen diætrestriktioner før screeningstesten,” siger Tytti Sarkeala. 

"Derudover kræver FIT-testen kun en prøve og er let at tage." 

Finner deltager aktivt i screening for kolorektal cancer 

Undersøgelsen kaster mere lys over designet af Finlands screeningsprogram for tarmkræft og resultaterne af det første pilotår af screening. Nem hjemme-screening for tarmkræft er bl.a. blevet modtaget entusiastisk af finnerne: i det første år steg den gennemsnitlige screeningsdeltagelse til 79 procent. 

”Kvinder er tydeligvis mere ivrige end mænd til at returnere screeningstesten. I det første år af screening var deltagelsesprocenten 83 procent for kvinder og 75 procent for mænd, ”siger Tytti Sarkeala. 

Til screening af tarmkræft blev der sendt to påmindelser ud efter det første invitationsbrev, hvis den inviterede ikke havde returneret prøven. To påmindelsesrunder syntes at forbedre den samlede deltagelse markant fra 54 procent til 79 procent.