FGFR2b-antistof i tillæg til kemo forlænger overlevelsen for patienter med mave- og spiserørskræft

ASCO: Kombinationsbehandling med FGFR2b-antistoffet bemarituzumab plus kemo forlænger overlevelsen hos patienter med fremskreden FGFR2b-positiv kræft i maven og den gastroøsofageale overgang.

Det viser nye resultater fra det randomiserede, dobbeltblindede fase II-studie FIGHT, som præsenteres (abstract # 4010) på årets ASCO-konference.

Ved en median opfølgning på 12,5 måneder resulterede kombinationen bemarituzumab plus kemo i en samlet overlevelse på 19,2 måneder sammenlignet med 13,5 måneder for kemoterapi alene. For patienter med FGFR2b-overekspression på +10 procent var den samlede overlevelse 25,4 måneder i den eksperimentelle arm mod 11,1 måneder i kontrolarmen.

Tidligere resultater har vist, at den progressionsfri overlevelse var 9,5 måneder i den eksperimentelle arm mod 7,4 måneder i kontrolarmen.

"Disse opdaterede resultater underbygger, at FGFR2b-overekspression spiller en rolle i gastroøsofageal cancer og viser, at behandling med bemarituzumab kombineret med kemoterapi kan reducere risikoen for sygdomsprogression hos patienter, hvis tumorer overudtrykker FGFR2b," siger studiets hovedforfatter Daniel V.T. Catenacci, onkolog og forsker ved University of Chicago, i en pressemeddelelse fra Amgen, der producerer bemarituzumab.

Forekomsten af bivirkninger var nogenlunde den samme i begge grupper; 100 procent i bemarituzumab plus kemo-gruppen mod 98,7 procent i kemogruppen. Der var en øget forekomst af øje-relaterede bivirkninger i den eksperimentelle arm (67,1 procent) sammenlignet med kontrolarmen (10,4 procent).

FIGHT-studiet inkluderede 155 patienter, som alle blev behandlet med mFOLFOX6 og derefter randomiseret 1:1 til enten bemarituzumab (15 mg/kg) eller placebo hver anden uge.

Der er planlagt et fase III-forsøg med førstelinjebehandling af FGFR2b-positiv gastroøsofageal kræft.