Treårsdata bekræfter, at Libtayo forlænger overlevelsen ved fremskreden NSCLC

ESMO: Med tre års opfølgning viser Libtayo (cemiplimab) en markant forbedret samlet overlevelse (OS) sammenlignet med kemoterapi ved nydiagnosticeret fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det viser resultater fra EMPOWER-Lung 1-studiet, som blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2022 (abstract #LBA54).

Ved en median opfølgning på 37,1 måneder var median-OS 23,4 måneder (95% CI 19,4-27,4) i cemiplimab-armen og 13,7 måneder (95% CI 11,2-16,2) i kemoterapi-armen, hvilket svarer til en hazard ratio (HR) på 0,634 (95% CI 0,524-0,768).

Median progressionsfri overlevelse var 6,3 måneder med cemiblimab og 5,3 måneder med kemoterapi (HR 0,560; 95% CI 0,470-0,666).

Dermed er OS og PFS forbedret sammenlignet med de første data fra EMPOWER-Lung 1, som blev præsenteret på ESMO 2020 med 13,1 måneders opfølgning, på trods af en crossover-rate på hele 76 procent. Dengang var median-OS 22,1 måneder med cemiplimab mod 14,3 måneder med kemoterapi (HR 0,68; 95% CI 0,53-0,87), og PFS HR var 0,59 (95% CI 0,49-0,72).

Respons efter progression

I EMPOWER-Lung-1 var det tilladt for patienter med progression i cemiplimab-armen at fortsætte behandlingen med tillæg af op til fire serier kemoterapi. 64 patienter fortsatte på cemiplimab plus kemoterapi i anden linje, hvilket resulterede i en objektiv responsrate på 31,3 procent og en median-OS på 15,1 måneder. Behandlingen var generelt veltolereret; 29,7 procent fik alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger.

I Danmark er cemiplimab anbefalet til

  • Lokalt fremskredent eller metastatisk kutant planocellulært karcinom, hvor kirurgi eller stråleterapi ikke er egnet.
  • Lokalt fremskredent eller metastatisk basalcellekarcinom, som er behandlet med eller intolerant over for hedgehog pathway-hæmmer.
  • Førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC med PD-L1-ekspression ≥ 50 % uden EGFR-, ALK- eller ROS1-mutationer.