"Det er meget positivt, at studiet viser højere responsrate og forlænget PFS i forhold til nivolumab som førstelinjebehandling af metastatisk modermærkekræft. Dermed er der potentiale for en ny standardbehandling,” siger Inge Marie Svane.

Praksisændrende: Ny type immunterapi imponerer mod metastatisk modermærkekræft

LAG3-antistoffet relatlimab i kombination med PD1-hæmmeren Opdivo (nivolumab) viser for første gang en højere samlet responsrate (ORR) og fortsætter med at vise overlegen progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med tidligere ubehandlet, avanceret modermærkekræft sammenlignet med Opdivo alene.

Det viser opdaterede resultater fra fase II/III-studiet RELATIVITY-047.

Leder af Center for Cancer Immunterapi (CCIT) professor Inge Marie Svane vurderer, at kombinationen af et LAG3-antistof og Opdivo har potentiale til at blive en nye standardbehandling.

”Det er spændende data, som peger på, at endnu et checkpoint, LAG3, også har potentiale i kræftbehandlingen. Det er meget positivt, at studiet viser højere responsrate og forlænget PFS i forhold til nivolumab som førstelinjebehandling af metastatisk modermærkekræft. Dermed er der potentiale for en ny standardbehandling,” siger Inge Marie Svane og fortsætter:

”Den højere effekt af anti-LAG3 plus nivolumab giver dog også en noget højere risiko for alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger, med en fordobling fra cirka 10 til 20 procent. Det er dog fortsat langt fra risikoen ved behandling med nivolumab/ipilimumab, der ligger på godt 50 procent.”

I RELATIVITY-047-studiet, hvis nye data (https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206173) blev præsenteret på marts-udgaven af ASCO Plenary Series, blev 714 patienter med tidligere ubehandlet, avanceret modermærkekræft randomiseret 1:1 til at modtage enten Opdivo plus relatilimab (355 patienter) eller Opdivo alene (359 patienter). Efter en gennemsnitlig opfølgning på 19,3 måneder var den gennemsnitlige PFS 10,2 måneder med Opdivo plus relatilimab sammenlignet med 4,6 måneder med Opdivo alene.

Den samlede overlevelsesgevinst med kombinationsbehandlingen over for Opdivo-monoterapi var ikke statistisk signifikant, men klinisk meningsfuld: 77 procent mod 71,6 procent efter 12 måneder, 63,7 procent mod 58,3 procent efter 24 måneder og 55,8 procent mod 48,8 procent efter 36 måneder

Uklart hvor kombinationen skal placeres

Der blev observeret flere grad 3 og 4 behandlingsrelaterede bivirkninger hos de patienter, som fik Opdivo plus relatilimab (21,1 procent) sammenlignet med Opdivo-gruppen (11,1 procent). Der var fire (1,1 procent) behandlingsrelaterede dødsfald i Opdivo plus relatilimab-gruppen og to (0,6 procent) i Opdivo-gruppen. Behandlingsrelaterede bivirkninger, der førte til behandlingsophør, blev observeret hos 15,2 procent af patienterne behandlet med kombinationsbehandlingen og 7,2 procent af patienterne behandlet med Opdivo alene.

Ifølge studiets forfattere ligner typerne af bivirkninger forbundet med Opdivo plus relatilimab dem, der er set med andre immunonkologiske midler, og der blev ikke observeret nye bivirkninger.

Inge Marie Svane påpeger, at der fortsat er en del ubekendte, som skal belyses, før den nye kombination kan placeres korrekt i behandlingsstrategien.

”Hvor står vi f.eks. i forhold til ipilimumab/nivolumab-kombinationen, som anvendes i høj grad som førstelinjebehandling. Det giver også grund til overvejelser, at anti-LAG3 plus nivolumab primært ser ud til at være bedre end nivolumab alene hos patienter med lav PDL1-ekspression, mens PDL1-positive patienter synes at have lige så god effekt af nivolumab monoterapi,” siger hun. 

Aktuelt deltager Danmark i et studie, hvor det undersøges, om adjuverende behandling med anti-LAG3 plus Opdivo er mere effektivt end standardbehandling med Opdivo.