Ærgerligt resultat for palbociclib mod brystkræft

ASCO: Palbociclib giver ikke signifikant bedring i samlet overlevelse for patienter med ER+/HER- metastatisk brystkræft. Det kan føre til differentiering mellem CDK 4/6-hæmmere, mener overlæge Signe Borgquist.

Resultatet blev præsenteret på ASCO 2022 (abstrakt #LBA1003).

Forskergruppen fandt en overlevelsesgevinst på 2,7 måneder ved behandling med palbociclib og letrozol (53,9 måneder) sammenholdt med placebo og letrozol (51,2 måneder), men opnåede ikke statistisk signifikans. Samlet overlevelse (OS) var fra starten et vigtigt sekundært endemål i PALOMA-2.

“Det er et ærgerligt resultat,” siger Signe Borgquist, lærestolsprofessor og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

“Specielt set i lyset af, at man på ESMO i 2021 så så overbevisende effekt på overlevelse med ribociclib.”

Den seneste post hoc-analyse fra PALOMA-2-studiet blev udgivet i The Breast i 2021. Her fandt man, at førstelinjebehandling med palbociclib plus letrozol forbedrede den progressionsfri overlevelse hos postmenopausale kvinder med ER+/HER2- metastatisk brystkræft (27,6 måneder mod 14,5 måneder; HR, 0,563 [95 procent CI, 0,461–0,687]; P < 0.0001). Dette afspejlede lignende resultater med palbociclib, og derfor var der også forventning om en gevinst i overlevelse.

Kan føre til større differentiering mellem CDK 4/6-hæmmere 

“Vi havde forventet, at når der var overlevelsesgevinst med én CDK 4/6-hæmmer, ville det også være tilfældet med en anden. Særligt, fordi de har vist ensartet effekt på progressionsfri overlevelse,” fortæller Signe Borgquist.

I 2020 cementerede MONALEESA-3-studiet nemlig ribociclibs signifikante effekt på både samlet overlevelse og progressionsfri overlevelse, et studie, der blev udgivet i New England Journal of Medicine og fulgt op i 2021 af opdaterede overlevelsestal i en analyse, der bekræftede effekten.

“Indtil nu har man behandlet med CDK 4/6-hæmmere ud fra en overbevisning om, at de kun afveg fra hinanden på deres bivirkningsprofiler og ikke på effekt,” fortæller Signe Borgquist. 

Hun er spændt på, hvordan Medicinrådet vil forholde sig til dette nye resultat. “Det her betyder, at Medicinrådet må kigge på, om man skal ændre i anbefalingerne på palbociclib. Det kan føre til et mere markant skel mellem de forskellige CDK 4/6-hæmmere og at man vil foretrække ribociclib frem for palbociclib til denne undergruppe af brystkræftpatienter.”

I alt 666 postmenopausale kvinder med ER+/HER2- metastatisk brystkræft deltog i det randomiserede fase III-studie. Ingen af dem havde modtaget tidligere systemisk behandling for metastatisk sygdom. Patienterne modtog enten palbociclib (125 mg/dag oralt) plus letrozol (2,5 mg/dag oral) eller placebo plus letrozol.

Efter en median opfølgning på 90 måneder lå den mediane samlede overlevelse (95 procent CI) på 53,9 måneder (49,8–60,8) i palbociclib-armen og på 51,2 måneder (43,7 –58,9) i placebo-armen (HR, 0,956; 95 procent CI, 0,777 –1,177; P=0,3378). I alt så man 405 dødsfald ved data-cut-off.